การให้บริการโทรศัพท์
  การขอเปิดปิดเปลี่ยนแปลงบริการโทรศัพท์
  การเปิดใช้งานโทรศัพท์ที่พักอ.24
  การแจ้งเหตุเสีย
  วิธีการชำระเงิน
  อัตราค่าบริการโทรศัพท์
  คู่มือการใช้งานโทรศัพท์
  โทรศัพท์ระหว่างวิทยาเขต
  ค้นหารายนามผู้ใช้โทรศัพท์
  บริการอินเทอร์เน็ต ADSL ที่พักบุคลากร
  วงจรเชื่อมต่อเครือข่ายระบบโทรศัพท์

แบบฟอร์มต่าง ๆ

แบบขอใช้โทรศัพท์ส่วนตัว
แบบขอเปลี่ยนแปลงยกเลิกโทรศัพท์

ใบแจ้งซ่อมโทรศัพท์

เว็บไซต์ผู้ให้บริการโทรศัพท์

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

  บริการลูกค้า โทร 2113
 

ส่งเมลหา พฐ.

  กลับหน้าแรก
 

ารขอเปิด ปิด เปลี่ยนแปลงบริการโทรศัพท์

 
ส่วนราชการ
การขอเปิด ปิด เปลี่ยนแปลง การใช้บริการโทรศัพท์
  เมื่อคณะ/หน่วยงานต้องการขอเปิด เปลี่ยนแปลงสิทธิการโทรออกภายนอกมหาวิทยาลัย หรือยกเลิกการใช้บริการโทรศัพท์ของมหาวิทยาลัยฯ สามารถดำเนินการได้โดย ทำหนังสือราชการถึงผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ และลงนามโดยคณบดีหรือเทียบเท่า
   
ค่าบำรุงเลขหมายโทรศัพท์ส่วนราชการ (ยกเว้นคณะแพทยศาสตร์)
  หน่วยงานที่ดูแลสายโทรศัพท์ภายในอาคารเอง เก็บหมายเลขละ 20 บาท/เดือน
  หน่วยงานที่สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะดูแลสายโทรศัพท์ เก็บหมายเลขละ 50 บาท/เดือน
  หน่วยงานที่มีรายได้ในการให้บริการเชิงธุรกิจ หน่วยงานที่ไม่สังกัดมหาวิทยาลัย นิติบุคคลอื่น ๆ
  เก็บหมายเลขละ 100 บาท/เดือน
  รวมถึงค่าใช้โทรศัพท์ที่เกิดขึ้นตามจริง
   
ค่าบริการติดตั้งโทรศัพท์
  หน่วยงานที่ไม่ใช่ส่วนราชการและหน่วยงานราชการในมหาวิทยาลัยที่มีความต้องการ
  ติดตั้งโทรศัพท์เกินโควต้าที่ได้รับการจัดสรร ในราคา 3,500 บาท/เลขหมาย (ไม่รวมค่าติดตั้ง
  สายโทรศัพท์ภายใน หากมี) สำหรับทุกหน่วยงานในเขตที่สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะสามารถให้บริการได้
 
ส่วนตัว (ที่พัก, ที่ทำงาน)
การขอเปิดใช้บริการโทรศัพท์
  เมื่อท่านต้องการเปิดใช้บริการโทรศัพท์ของมหาวิทยาลัยฯ ท่านสามารถทำได้ดังนี้ มากรอกแบบขอใช้โทรศัพท์ส่วนตัวที่สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มผ่านเว็บและจัดส่งมาทางตลาดนัดถึงฝ่ายระบบโครงสร้างพื้นฐาน สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ
  โดยมีค่าบำรุงเลขหมายโทรศัพท์ที่พัก หมายเลขละ 100 บาท/เดือน และค่าใช้โทรศัพท์ที่เกิดขึ้นตามจริง
   
การเปลี่ยนแปลงประเภทการใช้บริการโทรศัพท์
  เมื่อท่านต้องการเปลี่ยนแปลงประเภทการใช้บริการโทรศัพท์ ดังต่อไปนี้
  - เปลี่ยนแปลงชื่อ - สกุล
  - เปลี่ยนแปลงที่พัก
  - เปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน
  - เปลี่ยนแปลงสิทธิการโทร
  - เปลี่ยนแปลงความต้องการในการเผยแพร่เลขหมายโทรศัพท์บนเว็บไซต์ (กรณีส่วนตัวที่พัก)
  สามารถทำได้โดย มากรอกแบบขอเปลี่ยนแปลงการใช้บริการที่สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มผ่านเว็บและจัดส่งมาทางตลาดนัดถึงฝ่ายระบบโครงสร้างพื้นฐาน สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ
   
การยกเลิกการใช้บริการโทรศัพท์
  เมื่อท่านต้องการยกเลิกการใช้บริการโทรศัพท์ของมหาวิทยาลัยฯ ท่านสามารถทำได้ดังนี้ มากรอกแบบขอยกเลิกการใช้บริการที่สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มผ่านเว็บและจัดส่งมาทางตลาดนัดถึงฝ่ายระบบโครงสร้างพื้นฐาน สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ
  ในกรณีส่วนตัวที่พัก ต้องขอยกเลิกภายในวันที่ 20 ของเดือน หากเกินกำหนดจะถูกเรียกเก็บค่าบำรุงรักษารายเดือน 100 บาท ในเดือนถัดไป
 
ระยะเวลาในการติดตั้ง
สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ สามารถดำเนินการติดตั้งโทรศัพท์ให้ท่านแล้วเสร็จภาย
  ในระยะเวลา 1 วัน หลังจากมีการทดสอบสัญญาณกับลูกค้า (ในวันและเวลาทำการ)
 

 

สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวนิชย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทร : 0 7428 2113      โทรสาร : 0 7428 2111      e-mail : cc-noc@psu.ac.th
วันและเวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 08.30 - 16.30 น.