การให้บริการโทรศัพท์
  การขอเปิดปิดเปลี่ยนแปลงบริการโทรศัพท์
  การเปิดใช้งานโทรศัพท์ที่พักอ.24
  การแจ้งเหตุเสีย
  วิธีการชำระเงิน
  อัตราค่าบริการโทรศัพท์
  คู่มือการใช้งานโทรศัพท์
  โทรศัพท์ระหว่างวิทยาเขต
  ค้นหารายนามผู้ใช้โทรศัพท์
  บริการอินเทอร์เน็ต ADSL ที่พักบุคลากร
  วงจรเชื่อมต่อเครือข่ายระบบโทรศัพท์

แบบฟอร์มต่าง ๆ

แบบขอใช้โทรศัพท์ส่วนตัว
แบบขอเปลี่ยนแปลงยกเลิกโทรศัพท์

ใบแจ้งซ่อมโทรศัพท์

เว็บไซต์ผู้ให้บริการโทรศัพท์

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

  บริการลูกค้า โทร 2113
 

ส่งเมลหา พฐ.

  กลับหน้าแรก
 

อัตราค่าบริการโทรศัพท์

 
อัตราค่าโทรศัพท์ใหม่ ตั้งแต่ วันนี้เป็นต้นไป
ค่าโทรศัพท์ทางใกล้ภายในจังหวัดสงขลา อัตรา 3 บาท/ครั้ง
ค่าโทรศัพท์ทางไกลภายในประเทศ (ไม่ต้องกด 1234) อัตรา 2 บาท/นาที
ค่าโทรศัพท์ทางไกลภายในประเทศ (กด 1234) อัตรา 0.50-1.50 บาท/นาที ตามช่วงเวลา
    ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่  
 
อัตราค่าโทรทางไกลระหว่างประเทศ ตั้งแต่ วันนี้เป็นต้นไป
  วิธีใช้งาน
 
กดรหัสทางไกล + รหัสประเทศ + รหัสเมือง / รหัสโทรศัพท์เคลื่อนที่ + หมายเลขปลายทาง
   
โทรผ่านรหัส 001 ไปได้ทุกประเทศทั่วโลก ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่  
โทรผ่านรหัส 009 หรือ 001809 ไปยัง 233 ลายทาง อัตราเริ่มต้นนาทีละ 2.50 บาท
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่  
  หรือโทรผ่านบัตร CAT PhoneNET กด 1544 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่  
โทรผ่านรหัส 007 ติดต่อสื่อสารได้ครอบคลุมทั่วโลกถึง 229 ปลายทาง ด้วยอัตราค่าบริการต่ำสุด
  เพียงนาทีละ 9 บาท โดยอัตราค่าโทรไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับประเทศปลายทาง ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  ได้ที่นี่  
โทรผ่านรหัส 008 (ไปยัง 228 ลายทาง) ด้วยเทคโนโลยี Voice over IP (VoIP) อัตราค่าบริการ
  ต่ำสุดนาทีละ 2.50 บาท ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่  
 

 

สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวนิชย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทร : 0 7428 2113      โทรสาร : 0 7428 2111      e-mail : cc-noc@psu.ac.th
วันและเวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 08.30 - 16.30 น.