การให้บริการโทรศัพท์
  การขอเปิดปิดเปลี่ยนแปลงบริการโทรศัพท์
  การเปิดใช้งานโทรศัพท์ที่พักอ.24
  การแจ้งเหตุเสีย
  วิธีการชำระเงิน
  อัตราค่าบริการโทรศัพท์
  คู่มือการใช้งานโทรศัพท์
  โทรศัพท์ระหว่างวิทยาเขต
  ค้นหารายนามผู้ใช้โทรศัพท์
  บริการอินเทอร์เน็ต ADSL ที่พักบุคลากร
  วงจรเชื่อมต่อเครือข่ายระบบโทรศัพท์

แบบฟอร์มต่าง ๆ

แบบขอใช้โทรศัพท์ส่วนตัว
แบบขอเปลี่ยนแปลงยกเลิกโทรศัพท์

ใบแจ้งซ่อมโทรศัพท์

เว็บไซต์ผู้ให้บริการโทรศัพท์

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

  บริการลูกค้า โทร 2113
 

ส่งเมลหา พฐ.

  กลับหน้าแรก
 

คู่มือการใช้งานโทรศัพท์

 
การใช้งานโทรศัพท์เบื้องต้น
การโทรภายใน กดหมายเลขภายในที่ต้องการติดต่อ
กด 9 เพื่อติดต่อโอเปอร์เรเตอร์
การโทรออกสายนอก กด 0 และตามด้วยหมายเลขปลายทางที่ต้องการ
การโทรเข้าจากสายนอก กด 0 7428 XXXX  โดย XXXX คือหมายเลขภายใน 4 หลัก
  สำหรับหมายเลขภายใน 6 หลัก กด 0 7428 2000  และตามด้วยหมายเลขภายใน 6 หลัก
  หรือ ดาวน์โหลดที่นี่ 
 
ฟังก์ชันการใช้งานต่าง ๆ
คู่มือการใช้งานโทรศัพท์พื้นฐาน   สำหรับคณะอุตสาหกรรมเกษตร ดาวน์โหลดที่นี่ 
 
   
คู่มือการใช้งานโทรศัพท์ดิจิตอล
 
   
คู่มือการใช้งานโทรศัพท์ไอพีโฟน รุ่น 3101SP  
 
   
คู่มือการใช้งานโทรศัพท์ไอพีโฟน รุ่น 3102
 
   
คู่มือการใช้งานโทรศัพท์ไอพีโฟน รุ่น 3103
 
   
คู่มือการใช้งานโทรศัพท์ไอพีโฟน รุ่น 3500
 
คู่มือการใช้งานโทรศัพท์ไอพีโฟน Grandstream
 
 
 
 
 

 

สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวนิชย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทร : 0 7428 2113      โทรสาร : 0 7428 2111      e-mail : cc-noc@psu.ac.th
วันและเวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 08.30 - 16.30 น.