การให้บริการโทรศัพท์
  การขอเปิดปิดเปลี่ยนแปลงบริการโทรศัพท์
  การเปิดใช้งานโทรศัพท์ที่พักอ.24
  การแจ้งเหตุเสีย
  วิธีการชำระเงิน
  อัตราค่าบริการโทรศัพท์
  คู่มือการใช้งานโทรศัพท์
  โทรศัพท์ระหว่างวิทยาเขต
  ค้นหารายนามผู้ใช้โทรศัพท์
  บริการอินเทอร์เน็ต ADSL ที่พักบุคลากร
  วงจรเชื่อมต่อเครือข่ายระบบโทรศัพท์

แบบฟอร์มต่าง ๆ

แบบขอใช้โทรศัพท์ส่วนตัว
แบบขอเปลี่ยนแปลงยกเลิกโทรศัพท์

ใบแจ้งซ่อมโทรศัพท์

เว็บไซต์ผู้ให้บริการโทรศัพท์

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

  บริการลูกค้า โทร 2113
 

ส่งเมลหา พฐ.

  กลับหน้าแรก
 

ริการโทรศัพท์ที่พักบุคลากรอาคาร 24

 
เป็นบริการโทรศัพท์ผ่านเครือข่าย PSU Fiber
 
ขั้นตอนการขอใช้บริการ
ผู้ใช้บริการกรอกแบบขอใช้โทรศัพท์ส่วนตัว ที่นี่ และจัดส่งทางตลาดนัดมายังสำนักนวัตกรรมดิจิทัล
  และระบบอัจฉริยะ
ผู้ใช้บริการต้องจัดหาเครื่องโทรศัพท์ IP Phone ยี่ห้อ Grandstream รุ่น GXP1620 (ไม่ต้องรองรับ
  PoE) ราคาประมาณ 1,xxx บาท โดยสามารถจัดหาจากร้านค้าออนไลน์ หรือร้านค้าในหาดใหญ่
 
ร้านค้าจำหน่ายในหาดใหญ่  
ร้าน C&R โทร 0 7423 0654 หรือ 0 7422 5159
ร้าน CYBERTECH โทร 0 7423 7251
 
 
ภาพการเชื่อมต่อใช้งานโทรศัพท์
 
 
 

 

สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวนิชย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทร : 0 7428 2113      โทรสาร : 0 7428 2111      e-mail : cc-noc@psu.ac.th
วันและเวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 08.30 - 16.30 น.