การให้บริการโทรศัพท์
  การขอเปิดปิดเปลี่ยนแปลงบริการโทรศัพท์
  การเปิดใช้งานโทรศัพท์ที่พักอ.24
  การแจ้งเหตุเสีย
  วิธีการชำระเงิน
  อัตราค่าบริการโทรศัพท์
  คู่มือการใช้งานโทรศัพท์
  โทรศัพท์ระหว่างวิทยาเขต
  ค้นหารายนามผู้ใช้โทรศัพท์
  บริการอินเทอร์เน็ต ADSL ที่พักบุคลากร
  วงจรเชื่อมต่อเครือข่ายระบบโทรศัพท์

แบบฟอร์มต่าง ๆ

แบบขอใช้โทรศัพท์ส่วนตัว
แบบขอเปลี่ยนแปลงยกเลิกโทรศัพท์

ใบแจ้งซ่อมโทรศัพท์

เว็บไซต์ผู้ให้บริการโทรศัพท์

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

  บริการลูกค้า โทร 2113
 

ส่งเมลหา พฐ.

  กลับหน้าแรก
 

วิธีการชำระเงินค่าบริการโทรศัพท์

 
รอบการเรียกเก็บเงินค่าโทรศัพท์
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดรอบการเรียกเก็บเงินสำหรับมหาวิทยาลัยฯ
  ตั้งแต่วันที่ 21 เวลา 00:00 น. ของทุกเดือน ถึงวันที่ 20 เวลา 23:59 น.  ของเดือนถัดไป ยกตัวอย่างเช่น ค่าโทรศัพท์ประจำเดือนตุลาคม 2547 คือค่าโทรระหว่างวันที่ 21 กันยายน 2547 ถึง 20 ตุลาคม 2547 และจะเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการในเดือนพฤศจิกายน 2547
 
การคิดเงิน
กรณีส่วนตัว (ที่พัก)
  จะมีค่าบำรุงรักษารายเดือน ๆ ละ 100 บาท (ไม่คิด VAT 7%) รวมกับค่าโทรศัพท์ที่ใช้จริง (รวม VAT 7%)
กรณีส่วนตัว (ที่ทำงาน) และส่วนราชการ
  มีเฉพาะค่าโทรศัพท์ที่ใช้จริง (รวม VAT 7%)
 
วิธีการชำระเงิน
กรณีส่วนตัว (ที่พัก, ที่ทำงาน) และมีรหัสเงินเดือน
  ค่าบริการจะถูกหักจากเงินเดือน ดังนั้นผู้ใช้บริการไม่ต้องมาชำระเงินเอง
กรณีส่วนตัว (ที่พัก, ที่ทำงาน) แต่ไม่มีรหัสเงินเดือน
  ผู้ใช้บริการต้องมาชำระเงินที่งานการเงิน สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ ภายในวันและเวลาที่กำหนดในใบแจ้งหนี้
กรณีส่วนราชการ
  งานการเงิน สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ จะเป็นผู้เรียกเก็บ
 
ใบแจ้งหนี้ค่าโทรศัพท์
ผู้ใช้บริการจะได้รับใบแจ้งหนี้ค่าโทรศัพท์จากบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
  แต่กรณีผู้ใช้บริการที่มีค่าโทรทางไกลระหว่างประเทศ จะได้รับใบแจ้งหนี้จาก บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ด้วย โดยค่าโทรศัพท์ของผู้ใช้บริการในเดือนนั้นคำนวณได้จากการรวมค่าโทรจากใบแจ้งหนี้ของผู้ให้บริการทั้งสองราย (ยังไม่รวมค่าบำรุงรักษารายเดือน 100 บาท เฉพาะกรณีส่วนตัวที่พัก)
 

 

สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวนิชย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทร : 0 7428 2113      โทรสาร : 0 7428 2111      e-mail : cc-noc@psu.ac.th
วันและเวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 08.30 - 16.30 น.