การให้บริการโทรศัพท์
  การขอเปิดปิดเปลี่ยนแปลงบริการโทรศัพท์
  การเปิดใช้งานโทรศัพท์ที่พักอ.24
  การแจ้งเหตุเสีย
  วิธีการชำระเงิน
  อัตราค่าบริการโทรศัพท์
  คู่มือการใช้งานโทรศัพท์
  โทรศัพท์ระหว่างวิทยาเขต
  ค้นหารายนามผู้ใช้โทรศัพท์
  บริการอินเทอร์เน็ต ADSL ที่พักบุคลากร
  วงจรเชื่อมต่อเครือข่ายระบบโทรศัพท์

แบบฟอร์มต่าง ๆ

แบบขอใช้โทรศัพท์ส่วนตัว
แบบขอเปลี่ยนแปลงยกเลิกโทรศัพท์

ใบแจ้งซ่อมโทรศัพท์

เว็บไซต์ผู้ให้บริการโทรศัพท์

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

  บริการลูกค้า โทร 2113
 

ส่งเมลหา พฐ.

  กลับหน้าแรก
 

ารแจ้งเหตุเสี

 
วิธีแจ้งเหตุเสีย
เบอร์ภายในของมหาวิทยาลัยฯ
  หากโทรศัพท์ที่ท่านใช้งานอยู่เกิดขัดข้อง ไม่ว่าจะเป็น ไม่มีเสียงสัญญาณโทรศัพท์ โทรศัพท์มีเสียง รบกวนมาก ฯลฯ ท่านสามารถแจ้งเหตุขัดข้องได้โดย
  หมายเลขภายในของคณะ/หน่วยงาน ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ของคณะ/หน่วยงานที่ท่านสังกัด
  หมายเลขภายในที่พักบุคลากร ให้โทรศัพท์มาที่หมายเลข 2113 จะมีเจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุเสียในวันและเวลาราชการ หรือท่านสามารถทำการตรวจสอบเหตุเสียของโทรศัพท์เบื้องต้นด้วยตนเอง
  ได้ตามคู่มือที่นี่
  กรณีเหตุเสียเกิดภายนอกที่พัก เจ้าหน้าที่จะดำเนินการแก้ไขเหตุเสียให้แล้วเสร็จภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากได้รับแจ้ง (ยกเว้นวันเสาร์ - อาทิตย์จะแล้วเสร็จภายในวันจันทร์)
  กรณีเหตุเสียเกิดภายในที่พัก เจ้าหน้าที่จะทำการนัดหมายกับท่านเพื่อขอเข้าดำเนินการแก้ไขเหตุเสียในที่พักของท่านต่อไป
เบอร์ของผู้ให้บริการรายอื่น
  กรณีเบอร์ที่เสียเป็นของผู้ให้บริการรายอื่น (ไม่ใช่หมายเลข 4 ตัวภายในมหาวิทยาลัยฯ) ให้แจ้งผู้ให้บริการรายนั้น ๆ โดยตรง ยกเว้นสำนักงานอธิการบดี ให้แจ้งมายังสำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะเพื่อทำการตรวจสอบในเบื้องต้น
 

 

สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวนิชย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทร : 0 7428 2113      โทรสาร : 0 7428 2111      e-mail : cc-noc@psu.ac.th
วันและเวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 08.30 - 16.30 น.