การให้บริการโทรศัพท์
  การขอเปิดปิดเปลี่ยนแปลงบริการโทรศัพท์
  การเปิดใช้งานโทรศัพท์ที่พักอ.24
  การแจ้งเหตุเสีย
  วิธีการชำระเงิน
  อัตราค่าบริการโทรศัพท์
  คู่มือการใช้งานโทรศัพท์
  โทรศัพท์ระหว่างวิทยาเขต
  ค้นหารายนามผู้ใช้โทรศัพท์
  บริการอินเทอร์เน็ต ADSL ที่พักบุคลากร
  วงจรเชื่อมต่อเครือข่ายระบบโทรศัพท์

แบบฟอร์มต่าง ๆ

แบบขอใช้โทรศัพท์ส่วนตัว
แบบขอเปลี่ยนแปลงยกเลิกโทรศัพท์

ใบแจ้งซ่อมโทรศัพท์

เว็บไซต์ผู้ให้บริการโทรศัพท์

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

  บริการลูกค้า โทร 2113
 

ส่งเมลหา พฐ.

  กลับหน้าแรก
 

วามเป็นมาของการให้บริการโทรศัพท์

 
สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจัดการและให้บริการระบบโทรศัพท์แก่คณะ/หน่วยงาน (ยกเว้นคณะแพทยศาสตร์) และบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ รวมถึงหน่วยงานภายนอกซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในวิทยาเขตหาดใหญ่
ารโทรเข้า
หมายเลขภายใน 4 หลัก : 0 7428 XXXX  โดย XXXX คือหมายเลขภายใน 4 หลัก
หมายเลขภายใน 6 หลัก : 0 7428 2000  และตามด้วยหมายเลขภายใน 6 หลัก
ารโทรออก กดศูนย์แล้วตามด้วยหมายเลขปลายทางที่ต้องการติดต่อ
 
ขอบเขตการให้บริการ
รับผิดชอบดูแลเฉพาะหมายเลขโทรศัพท์ภายใน เครือข่ายโทรศัพท์ภายในและตู้สาขา
  ของมหาวิทยาลัยฯ เท่านั้น ส่วนหมายเลขสายตรงที่คณะ/หน่วยงานขอใช้บริการจาก บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
  คณะ/หน่วยงานจะต้องประสานงานกับบริษัทดังกล่าวโดยตรง
 

 

สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวนิชย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทร : 0 7428 2113      โทรสาร : 0 7428 2111      e-mail : cc-noc@psu.ac.th
วันและเวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 08.30 - 16.30 น.