การให้บริการโทรศัพท์
  การขอเปิดปิดเปลี่ยนแปลงบริการโทรศัพท์
  การเปิดใช้งานโทรศัพท์ที่พักอ.24
  การแจ้งเหตุเสีย
  วิธีการชำระเงิน
  อัตราค่าบริการโทรศัพท์
  คู่มือการใช้งานโทรศัพท์
  โทรศัพท์ระหว่างวิทยาเขต
  ค้นหารายนามผู้ใช้โทรศัพท์
  บริการอินเทอร์เน็ต ADSL ที่พักบุคลากร
  วงจรเชื่อมต่อเครือข่ายระบบโทรศัพท์

แบบฟอร์มต่าง ๆ

แบบขอใช้โทรศัพท์ส่วนตัว
แบบขอเปลี่ยนแปลงยกเลิกโทรศัพท์

ใบแจ้งซ่อมโทรศัพท์

เว็บไซต์ผู้ให้บริการโทรศัพท์

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

  บริการลูกค้า โทร 2113
 

ส่งเมลหา พฐ.

  กลับหน้าแรก
 

ทรศัพท์ระหว่างวิทยาเข

 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นมหาวิทยาลัยสหวิทยาเขต  ประกอบด้วย 5 วิทยาเขต กระจายอยู่ตามพื้นที่และจังหวัดต่าง ๆ ในภาคใต้ ซึ่งต้องมีการติดต่อประสานงานระหว่างวิทยาเขต โดยอาศัยโทรศัพท์ทำให้เสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมากในแต่ละปี
ดังนั้นเพื่อตอบสนองความต้องการในการติดต่อสื่อสารกันระหว่างวิทยาเขตและความเหมาะสมของรูปแบบในการให้บริการ จึงได้เกิดโครงการ VoIP Trunk ขึ้นเพื่อเชื่อมต่อระบบโทรศัพท์ทั้ง 5 วิทยาเขต เข้าด้วยกันผ่านระบบเครือข่าย TCP/IP ที่มีอยู่แล้ว ทำให้สามารถใช้โทรศัพท์ติดต่อประสานงานระหว่างวิทยาเขตโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เสมือนการโทรหากันภายในวิทยาเขต
 
วิธีการใช้งาน
ติดต่อวิทยาเขตส่วนต่อขยายทุ่งใหญ่
  กดรหัส 02 แล้วตามด้วยหมายเลขภายใน
ติดต่อวิทยาเขตปัตตานี
  กดรหัส 04 แล้วตามด้วยหมายเลขภายใน
ติดต่อวิทยาเขตตรัง
  กดรหัส 05 แล้วตามด้วยหมายเลขภายใน
ติดต่อวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
  กดรหัส 06 แล้วตามด้วยหมายเลขภายใน
ติดต่อวิทยาเขตภูเก็ต
  กดรหัส 07 แล้วตามด้วยหมายเลขภายใน
 
 
 

 

สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวนิชย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทร : 0 7428 2113      โทรสาร : 0 7428 2111      e-mail : cc-noc@psu.ac.th
วันและเวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 08.30 - 16.30 น.