Home : ศูนย์คอมพิวเตอร์ Home : ศูนย์คอมพิวเตอร์
การให้บริการโทรศัพท์
  การขอเปิดปิดเปลี่ยนแปลงบริการโทรศัพท์
  การเปิดใช้งานโทรศัพท์ที่พักอ.24
  การแจ้งเหตุเสีย
  วิธีการชำระเงิน
  อัตราค่าบริการโทรศัพท์
  คู่มือการใช้งานโทรศัพท์
  โทรศัพท์ระหว่างวิทยาเขต
  ค้นหารายนามผู้ใช้โทรศัพท์
  บริการอินเทอร์เน็ต ADSL ที่พักบุคลากร
  วงจรเชื่อมต่อเครือข่ายระบบโทรศัพท์

แบบฟอร์มต่าง ๆ

แบบขอใช้โทรศัพท์ส่วนตัว
แบบขอเปลี่ยนแปลงยกเลิกโทรศัพท์

ใบแจ้งซ่อมโทรศัพท์

เว็บไซต์ผู้ให้บริการโทรศัพท์

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

  บริการลูกค้า โทร 2113
 

ส่งเมลหา กรส.

  กลับหน้าแรก
 

ริการโทรศัพท์ที่พักบุคลากรอาคาร 24

 
เป็นบริการโทรศัพท์ผ่านเครือข่าย PSU Fiber
 
ขั้นตอนการขอใช้บริการ
1. ผู้ใช้บริการกรอกแบบฟอร์ม ที่นี่ และจัดส่งมายังศูนย์คอมพิวเตอร์
2. ผู้ใช้งานต้องจัดหาเครื่องโทรศัพท์ IP Phone ยี่ห้อ Grandstream รุ่น GXP1620 (ไม่ต้องรองรับ PoE)
 
ตัวอย่างหน้าตาเครื่องโทรศัพท์และราคา ที่ http://protollcall.com/gxp1620.php
 
ร้านค้าจำหน่ายในหาดใหญ่  
- ร้าน C&R โทร 0 7423 0654 หรือ 0 7422 5159
- ร้าน CYBERTECH โทร 0 7423 7251
 
ภาพการเชื่อมต่อใช้งานโทรศัพท์
 
 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทร. 0 - 7428 - 2113      โทรสาร. 0 - 7428 - 2111      e-mail : cc-noc@psu.ac.th
วันและเวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 08.30 - 16.30 น .