Home : ศูนย์คอมพิวเตอร์ Home : ศูนย์คอมพิวเตอร์
การให้บริการโทรศัพท์
  การขอเปิดปิดเปลี่ยนแปลงบริการโทรศัพท์
  การเปิดใช้งานโทรศัพท์ที่พักอ.24
  การแจ้งเหตุเสีย
  วิธีการชำระเงิน
  อัตราค่าบริการโทรศัพท์
  คู่มือการใช้งานโทรศัพท์
  โทรศัพท์ระหว่างวิทยาเขต
  ค้นหารายนามผู้ใช้โทรศัพท์
  บริการอินเทอร์เน็ต ADSL ที่พักบุคลากร
  วงจรเชื่อมต่อเครือข่ายระบบโทรศัพท์

แบบฟอร์มต่าง ๆ

แบบขอใช้โทรศัพท์ส่วนตัว
แบบขอเปลี่ยนแปลงยกเลิกโทรศัพท์

ใบแจ้งซ่อมโทรศัพท์

เว็บไซต์ผู้ให้บริการโทรศัพท์

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

  บริการลูกค้า โทร 2113
 

ส่งเมลหา กรส.

  กลับหน้าแรก
 

ทรศัพท์ระหว่างวิทยาเข

 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นมหาวิทยาลัยสหวิทยาเขต  ประกอบด้วย 5 วิทยาเขต กระจายอยู่ตามพื้นที่และจังหวัดต่าง ๆ ในภาคใต้ ซึ่งต้องมีการติดต่อประสานงานระหว่างวิทยาเขต โดยอาศัยโทรศัพท์ทำให้เสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมากในแต่ละปี
ดังนั้นเพื่อตอบสนองความต้องการในการติดต่อสื่อสารกันระหว่างวิทยาเขตและความเหมาะสมของรูปแบบในการให้บริการ จึงได้เกิดโครงการ VoIP Trunk ขึ้นเพื่อเชื่อมต่อระบบโทรศัพท์ทั้ง 5 วิทยาเขต เข้าด้วยกันผ่านระบบเครือข่าย TCP/IP ที่มีอยู่แล้ว ทำให้สามารถใช้โทรศัพท์ติดต่อประสานงานระหว่างวิทยาเขตโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เสมือนการโทรหากันภายในวิทยาเขต
 
วิธีการใช้งาน
ติดต่อวิทยาเขตส่วนต่อขยายทุ่งใหญ่
  กดรหัส 02 แล้วตามด้วยหมายเลขภายใน
ติดต่อวิทยาเขตปัตตานี
  กดรหัส 04 แล้วตามด้วยหมายเลขภายใน
ติดต่อวิทยาเขตตรัง
  กดรหัส 05 แล้วตามด้วยหมายเลขภายใน
ติดต่อวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
  กดรหัส 06 แล้วตามด้วยหมายเลขภายใน
ติดต่อวิทยาเขตภูเก็ต
  กดรหัส 07 แล้วตามด้วยหมายเลขภายใน
 
 
 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทร. 0 - 7428 - 2113      โทรสาร. 0 - 7428 - 2111      e-mail : cc-noc@psu.ac.th
วันและเวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 08.30 - 16.30 น .